УзанаПолянаФест е ИЗЛОЖЕНИЕ на:

 • добри еко-практики
 • успешни био-продукти
 • свежи зелени идеи
 • иновативни технологии
 • устойчиви арт-инициативи

УзанаПолянаФест е ФОРУМ за:

 • отговорното отношение към природата
 • здравословния начин на живот
 • връзката между устойчивото развитие и изкуствата

УзанаПолянаФест е ЖИВА МРЕЖА от:

 • успешни еко проекти
 • социaлно отговорни бизнес инициативи
 • дискусии и семинари
 • творчески работилници
 • презентации и перформънси
 • съмишленици

УзанаПолянаФест 2013 се организира от Фондация „ТАЙМ – екопроекти” в партньорство с ДЗЗД „Узана Фест”, Консорциум „Зелените идеи в действие” и „Д енд Д” – Агенция за ПВО АД.

МИСИЯ

Чрез УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ се стремим да стимулираме интелигентно отношение към ресурсите на страната ни в контекста на световните предизвикателства пред човечеството. Вярваме, че това може да стане чрез използване на алтернативни източници на енергия, опазване на биоразнообразието, съхраняване на почвите и борба с ерозията, подпомагане на устойчивия туризъм, мерки за смекчаване на последствията от климатичните промени.

ЦЕЛИ

Целта на УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ е да предостави пространство за споделяне опита и идеите на организации, проекти и фирми, които работят в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда.

Провокиране на дискусии, стимулиращи по-широкото прилагане на добрите еко-практики на местно, регионално и национално ниво. Чрез дебати се стремим да вдъхновяваме към действие за промяна на нагласите в обществото и отговорно отношение към околната среда.

УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ създава възможности за представяне на една цялостна визия на устойчивия и здравословен начин на живот, който започва от съзнателното общуване с природата и творческото себеизразяване.

ИСТОРИЯ

Фестивалът стартира през 2011 г. с цел да представи накуп всички уникални хора и техните инициативи, подкрепени от Програмата за малки проекти към Глобалния Екологичен Фонд в България за петте години на съществуването й.

Днес УзанаПолянаФест е самостоятелна, устойчива и очаквана в страната инициатива!

УзанаПолянаФест 2013 ще се реализира с финансовата подкрепа на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Община Габрово.

ФЕСТИВАЛЪТ Е НАСОЧЕН КЪМ:

 • Инициативни предприемачи с отговорно отношение към природата, природните ресурси и хората.
 • Производители на биологично сертифицирани и чисти продукти.
 • Организации и фирми, предлагащи услуги за природосъобразен начин на живот.
 • Артисти, чието творчество е вдъхновено от правилното общуване с околната среда.
 • Потребители с осъзнато поведение към екологичните проблемите и промени в света.
 • Бизнеси в областта на еко-туризма, културния и селския туризъм.
 • Семейства или групи хора, залагащи на хармоничното общуване чрез спорта на открито.
 • Институции и организации, които се грижат за опазване на биологичното разнообразие в страната ни, насърчават използването на алтернативна енергия, търсят начини за смекчаване на последствията от климатичните промени, работят в сферата на неформалното образование и екологичната интелигентност.